Bury the hatchet : ฝังขวานลงดิน *

Bury the hatchet

ฝังขวานลงดิน

Bury-The-Hatchet-960x960-horz

โดย ศิรตะวัน ทหารแกล้ว
Siratawan Thahanklaew

Bury the hatchet หมายถึง การตกลงกันโดยสันติ ไม่มีการเสียเลือดเนื้อใดๆ ทั้งสิ้น โดยมีที่มาจากประเพณีของชาวอินเดียนแดงซึ่งเป็นเจ้าของผืนดินดั้งเดิมก่อนการเข้ามาของชาวผิวขาว และทำการยึดพื้นที่ ดังนั้นคนอินเดียนแดงกับคนขาวจึงทำการสู้รบกันมาอย่างยาวนานเพื่อแย่งชิงสิทธิเหนือผืนดิน เมื่อการรบดูเหมือนจะยืดเยื้อไร้ที่สิ้นสุด มีการสูญเสียเกิดขึ้นมากมาย ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงยุติศึกอย่างสันติวิธี โดยชาวอินเดียนแดงนำขวาน และอาวุธต่างๆ ของพวกเขาไปฝังเพื่อแสดงว่า การสู้รบยุติลงอย่างแท้จริงและต่อจากนี้จะไม่มีการสู้รบกันอีกแล้ว จะมีก็แต่มิตรภาพและความจริงใจที่มอบให้อีกฝ่ายเท่านั้น ซึ่งคล้ายคลึงกับประเพณีการจับมือ (Shaking hands) ของชาวตะวันตกที่เป็นการใช้ภาษากาย (Body language) แสดงถึงความจริงใจ และความเป็นมิตร เพราะมือขวาที่เคยจับอาวุธเพื่อประหัตประหารกันมาจับกันแบบเพื่อนเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีแทน เหมือนอย่างที่เราเคยเห็นทุกครั้งเมื่อการแข่งขันกีฬาสิ้นสุดลง คนทั้งสองฝ่ายที่เคยดำรงตนในสถานะคู่แข่งก็จะแสดงความเป็นมิตรและมอบน้ำใจนักกีฬาแก่กันด้วยการจับมือ

2053101-horz

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s